Christian Midi Center: Opwekkingsliederen

Klik op het gewenste nummer om het te beluisteren, of kies met rechtermuisknop [doel opslaan als] om het bestand te downloaden naar uw eigen computer.
Als je met de muis over de nummers gaat verschijnt het nummer van het lied.

'k Aanbid U, Heer
'k Ben zo blij
'k Heb geloofd en daarom zing ik
'k Heb je lief met de liefde van de Heer
'k Hef mijn roep tot U, o Heer
'k Stel mijn vertrouwen
'k Wil U prijzen, o Heer
'k Zal U loven, o Heer
'k Zegen U, Heer
't Is goed om U te ontmoeten
Aan uw voeten Heer
Abba Vader
Abba, Vader
Agnus Dei (Halleluja)
All over the world
Alle kind'ren mogen komen
Alleen door U
Alles is mogelijk
Als Gods Geest waarlijk in ons woont
Als een hert dat verlangt naar water
Als er vergeving is
Als gebed de hemel raakt
Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
Als wij samenkomen
Als wij zingend komen voor zijn majesteit
Amen, prijs de Heer
Banqueting table
Baruch ha-Shem Adonai
Bedenk al wat waar is
Beter dan 't leven
Bewijst nu eer aan Jezusí naam
Breng dank aan de Eeuwige
Bron van levend water
Bron van licht en leven
Can you believe
Create in me a clean heart
Daar is kracht
Daarginds ver in de hemel
Dank U
Dank U Jezus
Dank U Jezus
David met zijn slinger
De Heer is mijn herder
De Heer regeert
De Here is mijn herder
De dag, door uwe gunst ontvangen
De hemel juicht
De kracht van uw liefde
De naam van de Heer
De rivier
De tijd van Elia
De vreugde des Heren is mijn kracht
De wedloop
De zaligheid is van God
Deel door ons uw liefde uit
Dicht aan uw hart (Liefdevol)
Dit is de dag
Dit is de dag
Dit is mijn gebod
Dit is mijn verlangen (Ik geef U mijn hart)
Don't build your house
Door de heilige Geest zijn wij ťťn
Door mijn God
Door uw genade, Vader
Doorgrond mijn hart
Dwars door het vuur (Maak mij rein voor U)
Een hoop die zeker is
Een rivier vol van vrede
Een vaste Burcht is onze God
Eenmaal zullen wij de Koning zien
Eens was ik onverschillig
Eer aan de Vader
Eer aan het Lam
Eer en glorie van de mens
Eeuwige God
En ik kom tot U
Enemyís camp
Er is een Heer
Er is een Verlosser
Er is een dag
Er is geen grens
Er is geen vriend zo trouw
Er komt een tijd van grote opwekking
Ere zij aan God, de Vader
Father, we love You
Geef mij olie in mijn lamp
Geef ons een lofgewaad, Heer
Geen andere naam
Geest van God, blaas op mij
Geest van hierboven
Geliefde, Gezegende
Genade en vrede
Genade, zo oneindig groot
Geprezen zij de Heer
Geprezen zij de Here
Gezegend Hij, die komt
Gezegend zijn zij
Gij zijt waardig
Glorie aan God
Glorie, glorie, glorie aan het Lam
God is goed, komt, zingt en jubelt
God is zo groot
God van trouw
God wijst mij een weg
Gods lof wil 'k zingen
Gods volk wordt uitgeleid
Gods weg is de beste
Groot en machtig is Hij
Groot is Hij
Groot is de Heer
Groot is de Heer
Groot is uw trouw
Halleluja
Halleluja (Hij stierf voor mij)
Halleluja, Jezus Christus leeft!
Halleluja, halleluja (De almachtige God)
Halleluja, looft God in zijn heiligdom
Halleluja, want de Heer onze God, de
Halleluja...
Hart van aanbidding (De muziek vervaagt)
Heel mijn leven wil ik wijden
Heel mijn ziel roept naar U
Heer van genade
Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
Heer, God, U loven wij
Heer, U bent El Elohim
Heer, U bent altijd bij mij
Heer, U bent wonderschoon
Heer, U draagt de hoogste kroon
Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie
Heer, doorgrond mijn hart
Heer, geef mij ook uw waterbronnen
Heer, ik kom tot U
Heer, ik prijs uw grote naam
Heer, ik verheug m'in U en ik juich
Heer, ik wil U prijzen
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
Heer, raak mijn hart aan
Heer, uw bloed dat reinigt mij
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Heer, we zijn hier saamgekomen
Hef je hoofd omhoog
Heilig is de Heer
Heilig, heilig
Heilig, heilig, heilig
Heilig, heilig, heilig is de Heer
Hemelse Vader, hoor, wij eren U
Hemelse Vader, wat een liefde bent U
Here der heren
Het is goed, ja 't is goed
Het is volbracht
Hier in uw heiligdom
Hij is Heer
Hij is Heer
Hij is de Almachtige
Hij is getrouw en nimmer falend
Hij is verheerlijkt
Hij kent mijn naam
Hij kwam bij ons
Hij wordt mij liever ied're dag
Hij's de Koning van mijn hart
Hij, die gelooft
Hiney matov
Hoe kom ik van zonde vrij?
Hoe lieflijk op de bergen
Hohohohosanna
Hoor de bazuin, de hemel zingt!
Hoor ons loflied
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
Houd me dicht bij U
I have a light
Ik aanbid U
Ik ben vrijgekocht
Ik ben zo dankbaar
Ik bouw op U
Ik dank U wel, mijn Vader
Ik dank U, dank U Jezus
Ik geloof in God de Vader
Ik heb een loflied in mijn hart
Ik hef mijn ogen
Ik hou van U
Ik kniel neer
Ik kom in uw heiligdom binnen
Ik prijs U Heer
Ik ren naar U toe (U zorgt voor heel de)
Ik verhoog U
Ik vermag alle dingen
Ik vertrouw op U
Ik weet, dat God de weg mij banen zal
Ik wil altijd zijn waar U bent
Ik wil jou van harte dienen
Ik wil juichen voor U
Ik wil komen en knielen aan uw voeten
Ik wil leven door uw Geest
Ik wil zingen van mijn Heer
Ik wil zingen van mijn Heiland
Ik zal opgaan naar Gods huis
Ik zing en juich
ImmanuŽl
ImmanuŽl, ImmanuŽl
In Gods overwinning
In de naam van Jezus
In de stilte van mijn hart
In my life
Is hier een hart door vrees benard
IsraŽl, verheug u in uw maker
Ja, God is goed
Ja, ik geloof in Jezus
Jesus' love is very wonderful
Jezus Christus, ik aanbid U
Jezus alleen
Jezus geeft een loflied in ons hart
Jezus houdt van alle kleine kinderen
Jezus is Heer, je ziet het om je heen
Jezus is Koning
Jezus is de Heer, Koning voor altijd
Jezus leeft in eeuwigheid
Jezus overwon de dood
Jezus vol liefde
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
Jezus, Hij is Koning
Jezus, alles geef ik U
Jezus, hoop van de volken
Jezus, ik houd van U
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
Jezus, licht in de duisternis
Jezus, naam boven alle naam
Jezus, uw naam zij d'hoogste eer
Jezus, wat een heerlijke naam
Jezus, wij verhogen U
Jezus, wij vieren dat U overwon
Jezus. heilige gezalfde Heer
Jubel het uit
Juich voor de Heer
Juicht de Here, gij ganse aarde
Juicht, aarde! Juicht alom de Heer
Juicht, want Jezus is Heer
King of kings and Lord of lords
Klapt in de handen
Kom en laat ons prijzen
Kom en prijs
Kom met uw genade Heer
Kom tot de Vader
Kom, laten wij aanbidden
Kom, nu is de tijd
Kom, o Heil'ge Geest van God
Komt nu zijn poorten met dankzegging
Komt tot Mij
Komt, laat ons zingen vandaag
Komt, prijst de Heer
Koning Jezus, wij verhogen U
Kroon Hem met gouden kroon
Laat een loflied op je lippen zijn
Laat het huis gevuld zijn
Laat mijn leven zijn
Laat ons juichen
Laat ons met elkander
Laat uw glorie zien
Laat uw kracht zien
Lam van God
Leid mij naar uw heiligdom
Leid mij, Heer
Licht in de nacht
Licht van de wereld
Liefde was het
Lof zij de Heer
Lof, eer, aanbidding
Lofoffers brengen wij aan U
Loof de Here, mijn ziel
Looft de Here, alle gij volken
Look what the Lord has done
Love is the flag
Luid gejuich
Maak ons een leger, o Heer
Maak ons tot een stralend licht
Maar Gij, Heer, zijt een schild dat mij dekt
Machtig God, sterke Rots
Machtig Heer
Machtig zijn al uw daden, Heer
Machtige Redder
Majesteit
Majesteit, Koning in eeuwigheid
Majesteit, wij eren U, Majesteit
Meer dan ooit
Meer liefde, meer kracht
Met hemelse wapens
Mijn Jezus, ik hou van U
Mijn eerste liefde
Mijn hoop is op U Heer
Mijn hulp is van U, Heer
Mijn verlosser leeft
Mijn vrede laat Ik u
Mildheid en majesteit
Mogen de woorden van mijn mond
Nabij Gods hoog verheven troon
Nederig van hart
Niemand anders dan Jezus
Niemand is als U
Niet de macht van wapenen
Niet door kracht
O Heer, de nacht komt over ons
O Heer, giet een stroom
O laat Gods Zoon je thans omhullen
O, Heer mijn God
O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed
O, how I love Jesus
Omdat Hij leeft
Omdat U zoveel van mij hield
Ons leven is uit God
Onze Vader
Op dat moment
Open mijn ogen
Open mijn ogen
Overvloedig geef Ik u (Vrede zij u)
Prachtige God
Praise the Lord
Prijs Adonai
Prijs onze Heer
Prijst God
Prijst de Here met elkander
Prijst de naam van Jezus
Prijst met ons de Heer
Regeer in mij
Roep Mij toch aan
Roep het luid
Samen in de naam van Jezus
Samen werken
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
Speel nu luid op de trompet
Sta op en prijs Hem!
Sta op, o kind'ren van IsraŽl
Staand' op de beloften
Til mij op
Toon uw heerlijkheid
Tot U, o Heer, hef ik op mijn ziele
U Heer, bent wonderschoon
U bent God
U bent de Heer die ik dien
U bent heilig
U bent heilig
U bent mijn anker
U bent mijn schuilplaats Heer
U bent waardig, dat wij U prijzen
U bent welkom
U die mij geschapen hebt
U hebt de overwinning behaald
U maakt ons ťťn
U redde mij
U verzadigt mij met uw liefde, Heer
U wil ik kennen
U zal ik loven, Heer
U zij de glorie
U zond uw Zoon
U, o Heer bent een schild
Uw genade is mij genoeg
Uw liefde (Doordrenk mij, Heer)
Uw liefde heb ik lief
Uw liefde is zo prachtig
Uw lieflijk aangezicht
Uw sterke hand
Uw tederheid genas
Vader God
Vader van de schepping
Vader, U bent goed
Vader, Zoon en Geest
Vader, daal nu met uw Geest neer
Vader, ik aanbid U
Vader, maak ons ťťn
Vader, vol van vrees en schaamte
Vanwaar de zon opgaat
Veilig rustend in uw armen, Heer / O, hart vol zorg
Veni Creator Spiritus
Verblijdt u in Jezus, uw Heer
Vier nu feest, want God is goed
Volgen wil ik U, o trouwe Heer
Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
Voor altijd mijn vriend (U noemde mij bij)
Voor de allerhoogste Heer
Voor eeuwig
Voor eeuwig dankbaar
Voor uw liefde, Heer Jezus
Vrede van God
Vrede zij u
Vrolijk lied
Waai met uw Geest, Heer
Waardig is het Lam
Waardig is het Lam
Waardig, waardig, waardig
Waarlijk, mijn ziel
Want Ik maak Mij een geest'lijke tempel
Want U bent machtig
Wat de toekomst brengen moge
Wat een plezier
Wat ik nodig heb
Wat mij dierbaar was
Wees blij in de Heer en zing verheugd
Wees blij, want Hij, Koning Jezus
Wees mijn verlangen
Wees stil voor het aangezicht van God
Welkom, Heil'ge Geest van God
Welzalig de man, die niet wandelt
Wie is God behalve onze Heer?
Wie lof offert
Wie op de Heer vertrouwen
Wij doorbreken elke muur
Wij gaan door
Wij gaan op weg
Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
Wij zijn allen hier bijeen in Jezus' naam
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam
Wij zijn hier gekomen
Wij zijn meer dan overwinnaars
Wij zingen van Jezus
Zijn goedheid en genade
Zijn naam is hoger
Zijn naam is wonderbaar
Zing en speel tot eer van Hem
Zing halleluja voor de Heer
Zing het lied van het Lam
Zingt de Here een nieuw lied
Zingt, zingt en jubelt
Zo lief had God de Vader ons
Zoekt eerst het koninkrijk van God

Terug naar startpagina